Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług w KD Gabinet -Gabinecie Podologicznym Katarzyna Daszkiewicz

§1.Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, dalej zwanych „usługą” lub „usługami”, świadczoną/świadczonymi w KD Gabinet K.B. Daszkiewicz s.c.  mieszczącym się  w Poznaniu  przy ul. Głogowskiej 108/1 zwane dalej : „KD Gabinet”

2.Przed skorzystaniem z usługi należy zapoznać się z regulaminem.

3. Skorzystanie z usługi jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

4.Samodzielnie dokonywać rezerwacji/rejestracji wizyty na usługę oraz korzystać i uczestniczyć w wizycie podczas której wykonywana jest usługa  mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. 

5.Osoby niepełnoletnie mogą korzystać  z usług wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną pisemnie przed rozpoczęciem usługi podologicznej.

§2. Rejestracja na usługę

1. Usługi podologiczne świadczone są wyłącznie po uprzedniej rezerwacji wizyty-dalej zwaną wizytą, za wyjątkiem sytuacji wyjątkowych ,wskazanych w dalszej części regulaminu.

2. Wizyty  można umawiać :telefonicznie poprzez kontakt z rejestracją zwana dalej Rejestracją od poniedziałku do piątku w godzinach pracy gabinetu umieszczonych na stronie www.kd.gabinet.pl w zakładce KONTAKT lub poprzez portal booksy.pl

3.Klienci zapisywani/rejestrowani są zgodnie z dostępnym grafikiem pracy obowiązującym w gabinecie.

4.W trakcie procesu rejestracji Klient zostanie poproszony o podanie  następujących danych: imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Dane te są niezbędne do rezerwacji wizyty. Nie podanie danych ( imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) uniemożliwia rezerwację wizyty.

5. W określonych przypadkach Klient może zostać poproszony o nadesłanie  na adres mailowy : kdgabinet@gmail.com  zdjęcia stopy, zdjęcia dłoni (uzależnione od konkretnego problemu Klienta) w celu wstępnej konsultacji. Klient przesyłając na adres email wiadomość wyraża zgodę jednocześnie na otrzymanie z adresu kdgabinet@gmail.com wiadomości zwrotnej. Wysłanie zdjęć jest dobrowolne dla Klienta.

6. Na 24godziny przed ustaloną wizytą klient otrzymuje przypomnienie smsem o zarezerwowanej wizycie  z systemu Versum/Booksy ( sms zatytułowany PODOLOG),wraz z prośbą o jej potwierdzenie. 

§3.Rezygnacja z wizyty ,odwołanie wizyty

1.Gabinet zastrzega ,ze godzina wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli zmiana wynika z  w szczególności z przyczyn niezależnych od KD Gabinet  i przewidywane przesunięcie może wynieść powyżej 15minut,gabinet w miarę możliwości poinformuje Klienta o tym fakcie. Niemniej dokładamy wszelkich starań aby wszystkie wizyty odbywały się planowo.

2.Gabinet zastrzega sobie, że jeżeli klient spóźni się na wizytę  może ona ulec skróceniu lub zostać anulowana w całości, jeżeli pracownik Gabinetu uzna, że wykonanie danej usługi w pozostałym przeznaczonym na wizycie czasie jest niemożliwe wg. przyjętych procedur i standardów wizyt podologicznych.

3.Nieprzystąpienie do wizyty przez Klienta bez wcześniejszego odwołania wizyty uprawnia gabinet do obciążenia Klienta kosztami niezrealizowanej wizyty  w wysokości 50% oraz koniecznością opłacenia bezzwrotnego zadatku  w wysokości 100zł  na następną wizytę.

4.Wpłata zadatku w wysokości 100zł może nastąpić w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia lub jako przelew internetowy na konto bankowe na dane:

Katarzyna Daszkiewicz Millenium Bank  nr konta: 85 1470 0002 2551 2741 2000 0001

5.Gabinet zastrzega sobie możliwość do odwołania wizyty na 24h przed zaplanowaną wizytą z przyczyn losowych. W takim wypadku zostanie zaproponowany nowy termin wizyty.

6. Pierwszeństwo przyjęcia do gabinetu mają klienci  uprzednio zapisani. W szczególnych wypadkach ,w tym w szczególności odnoszących się do Klientów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych terapii w gabinecie lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.

7.Klient ma prawo odwołać wizytę najpóźniej na 24h przed zaplanowaną wizytą.

§4.Przebieg wizyty.

1.Wszystkie usługi podologiczne wykonywane w KD Gabinet  są wykonywane przez specjalistów posiadających zarówno doświadczenie zawodowe jak i dysponujących wiedzą oraz umiejętnościami potrzebnymi do realizacji usługi podologicznej

2.Na pierwszej wizycie klient otrzymuje KARTĘ WYWIADU PODOLOGICZNEGO ,którą zobowiązany jest wypełnić i na jej podstawie przeprowadzany jest dalszy wywiad z klientem.

3.Odmowa wypełnienia Karty Wywiadu Podologicznego ,podania swoich danych, podania informacji o stanie zdrowia czy odmowy wykonania zdjęć dokumentujących przebieg terapii bez ich rozpowszechniania wiąże się z odmową wykonania usługi podologicznej.

4.Po przeprowadzeniu wywiadu  specjalista podolog przedstawi Klientowi plan terapii oraz wstępne koszty.

§5.Płatność

1.Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi. Cennik  na poszczególne usługi wywieszony jest przy rejestracji oraz dostępny na stronie internetowej www.kdgabinet.pl

2.W gabinecie podologicznym KDGABINET  zapłaty można dokonywać po przez płatność : gotówką, kartą lub realizując voucher upominkowy.

3.Zapłata za usługi podologiczne następuje po odbytej wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Klient zobowiązany jest uiścić całość  lub część opłaty  przed wykonaniem usługi podologicznej lub w przypadkach  płatności za usługę podologiczną  pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Klienta.

§6.Reklamacje

1.Klient po wykonanej usłudze ma prawo do złożenia reklamacji nie później niż 7dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów usługi podologicznej –dalej zwanej Reklamacja. Składajac Reklamację Klient obowiązany jest: złożyć ją w formie pisemnej, opisać  stan faktyczny  oraz wskazać z jakich przyczyn uważa reklamację za zasadną.

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez KD Gabinet  w terminie 14dni d otrzymania pisemnej Reklamacji. W tym terminie Klient zostanie powiadomiony  o zasadności  lub braku podstaw do uznania ja za zasadną.

3. W przypadku uznania  Reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w gabinecie KD Gabinet  lub zwrot kosztów wykonanej usługi podologicznej. KD Gabinet w przypadku uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści klientowi.

4. W przypadku kwestionowania usługi  zaraz po jej wykonaniu  Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę podologiczną. W przypadku zasadności jego żądań  ewentualny zwrot zostanie  dokonany po rozpatrzeniu reklamacji  w pełnej wysokości. KD Gabinet zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku  oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

5. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane preparaty, powikłania spowodowane niezastosowaniem się  do zaleceń i planu terapii-jeżeli objawy te związane są z wykonaną usługą podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Klienta, w szczególności jeżeli  nie poinformował o tym w Karcie  Wywiadu Podologicznego.

§ 7 Odpowiedzialność

1.Klienci odpowiadają  w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia  wyposażenia gabinetu  KD GABINET . Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowi, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.

2. KDGABINET nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w KD GABINET, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.

3. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń  w przedmiocie swojego zdrowia i przeciwwskazań  lub w wywiadzie  skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności  za wykonane usługi podologiczne po stronie gabinetu KDGABINET.

4.KDGABINET  nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego usługi podologicznej wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

5.Klient zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.

§8. Postanowienia końcowe

1.Wszystkie osoby przebywające na obszarze gabinetu KDGABINET zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu, wyrobów tytoniowych i nikotynowych ,w  tym papierosów elektronicznych  oraz całkowitego spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

2.Osoby pod wpływem alkoholu ,używek i środków odurzających nie mogą skorzystać z usług podologicznych.

3.Na terenie gabinetu obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania/wnoszenia zwierząt.

4.Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika gabinetu.

5.Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług podologicznych powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.

6.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2022r.

7.O zmianach niniejszego Regulaminu Klient będzie powiadamiany drogą e-mailową podaną podczas wypełniania Karty Wywiadu Podologicznego.

ZAKŁADKA: POLITYKA PRYWATNOŚCI – bez zmian (tak jak było w 1 materiałach) 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych obowiązująca w KD Gabinet -Gabinecie Podologicznym  Katarzyna Daszkiewicz ul.Głogowska 108/1 Poznań

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Daszkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Podologiczny Katarzyna Daszkiewicz ul. Głogowska 108/1 60-263 Poznań.

2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gabinet Podologiczny Katarzyna Daszkiewicz ul. Głogowska 108/1 60-263 Poznań NIP:779-208-61-26, w celu przesyłania informacji handlowych (w tym przypomnień o zaplanowanej wizycie) na mój adres email oraz numer telefonu podany powyżej w formularzu kontaktowym.

3.Zawarte w Karcie Wywiadu Podologicznego dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres oraz adres email są niezbędne  w celu identyfikacji Klienta.

Nazwisko i imię ,numer kontaktowy podane podczas rejestracji: osobistej, telefonicznej lub przez formularz kontaktowy na stronie internetowej zostaną wykorzystane w systemie zarządzania gabinetem Booksy/Versum jako podmiot zewnętrzny dostarczający i wspierający systemy teleinformatyczne Administratora, świadczący usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniającą ochronę danych.

4.Adres email podany poprzez formularz kontaktowy będzie służył wyłącznie w celu odpowiedzi  na wysłaną wiadomość w formularzu oraz działania marketingowe ściśle związane z działaniem firmy Gabinet Podologiczny Katarzyna Daszkiewicz

5.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia zabiegów w gabinecie oraz umawiania wizyt. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skorzystanie z usług gabinetu podologicznego.

6.Wyrażam zgodę na utrwalenie swojego wizerunku, bez wizerunku twarzy, w formie zdjęć niezbędnych do zarejestrowania i oceny przebiegu postępu terapii prowadzonej w Gabinet Podologicznym Katarzyna Daszkiewicz ul.Głogowska 108/1 60-263 Poznań. Wyrażenie zgody jest dobrowolne lecz konieczne do przeprowadzenia zaplanowanych procedur terapii.

7. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać zgodę poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na adres: kd.gabinet@gmail.com. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. 

8.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.

9.Ponadto dane przechowywane będą w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usług oraz umów, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa(w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych) oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

10.Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

11.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

12.Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

13.Wyrażam zgodę na  dokumentację zdjęciową efektów mojej terapii stóp/dłoni anonimowo, bez wizerunku twarzy, w celach marketingowych, promocji gabinetu, wykorzystanie zdjęć na profilu Facebook, Instagram, stronie internetowej gabinetu.